Жумабаев Эсенгул Смайылович – кыргыз композитордук мектебинин көрүнүктүү өкүлү, симфониялык жазуунун залкар устаты, таланттуу дирижер, кыргыз музыкалык фольклорунун адиси.  Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты (1981), Кыргыз ССРинин эл артисти (1987), 1972-жылдан КПССтин мүчөсү, Кыргызстандын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер (1974), Кыргызстан мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты И.  Токтогул Сатылганова (2000), профессор (2001), СССР композиторлор союзунун мүчөсү (1973).
Эсенгул Жумабаев (1941-жылы 9-июль) Чүй облусунун Кемин районундагы Чоң-Кемин айылында туулган.  Орто мектепти аяктагандан кийин 1957-жылы Кыргыз мамлекеттик И.  Куренкеев эл аспаптар белумунде М.  Эки жылдан кийин таланттуу жигит кыргыз чеберлеринин виртуоздук чыгармаларын кыякта эркин черткен.  Ошондо да эл аспаптар оркестринин жетекчилери.  Анын жөндөмдүүлүгүн байкаган К.Орозов ага оркестрден орун сунуштайт.  Жумабаев техникумду бутургенден кийин жацы кесипти ездештурууде.  Ал дирижерлук стажировкадан өтүп, 1964-жылы эл аспаптар оркестринин дирижёру болгон.  К.Орозов (1962 - 1972).  Ушул жаш жылдарда болочок композитордун фольклордук коллективдери менен иштешууде анын жетилген жылдарында корунуп турган зарыл музыкалык жана керкемдук потенциалы калыптанат.  Мындан тышкары Жумабаевдин композицияны үйрөнүүсүнө дирижердун эмгеги түрткү болгон.  Композициялык техниканы өздөштүрүү боюнча системалуу, максаттуу иш башталды.  1967—1972  Э.Жумабаев Кыргыз мамлекеттик искусство институтунда окуйт.  Б.Бейшеналиева профессор М.Абдраевдин классында композиция боюнча.  Ал институттагы окуусун оркестрдеги иш менен айкалыштырат, дирижерлук чеберчилигин жогорулатат.
Институтту аяктагандан кийин эл аспаптар оркестринин башкы дирижёру жана керкем жетекчиси.  Карамолдо Орозова (1972 - 1986).
Эсенгул Жумабаевдин чыгармачыл инсандыгы, көркөм дарамети анын эл аспаптар оркестринин дирижёру катары ишмердүүлүгүнүн таасири астында калыптанган.  Ал оркестр үчүн көп сандагы чыгармаларды жазган, бул анын чыгармачылыгынын эң популярдуу бөлүгү.  Оркестрдик аранжировкадан, ырларды жана аспаптык обондорду иштеп чыгуудан баштап, композитор кыргыз музыкасынын фольклордук үлгүлөрүн «реинтонациялоого» багытталган.  «Кыз куумай», «Бекбекей», «Жомок», «Той», «Мурас» увертюрасында, Карамолдонун, Муратааланын, Атайдын күүлөрүнө ылайыкташтырылган «Мотивдер күү» өңдүү чыгармаларында композитор салттык тематиканы өркүндөтөт. оркестрдин азыркы партитурасы.  Муну менен ал тембрдик палитрага олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизип, музыканын улуттук стилдеги башталышын жаңыртып, жаркыраган.
Атай Огомбаевдин «Ак тамак, көк тамак», С.Медетовдун «Жаш толкун», Ыбырай Тумановдун «Жыргал күн», «Кер-толгоо» сыяктуу белгилүү күүдөн кыргыздын элдик темаларын иштеп чыгып, оркестрге которгон. Ниязаалынын, «Кыргыз көчү» Асанбектин жана башкалардын чыгармалары. Композитор кыргыздын ондогон күүсүн жана ырларын чыгармачылык менен кайра иштеп чыккан, алардын көбү кыргыз музыкасынын «алтын фондусуна» кирген.  Алар менен катар Жумабаев улуттук интонация жана ойдун сергектиги менен багынтып, езунун оригиналдуу чыгармаларын жаратат.  Көркөмдүк жактан жеткилең, фольклордук интонация жана кыргыз руху менен сугарылган эл аспаптар оркестри үчүн чыгармалар республикалардын оркестрдик музыкасынын ажайып үлгүлөрүнө айланып, коллективдин репертуарына бекем кирди.  Бул композитордун кыргыз фольклорун терең балалык жана өспүрүм кезинен (Токтогулдун, Карамолдонун, Ыбырайдын, Осмонкулдун, Алымкулдун, Муратаалынын жана башкалардын чыгармаларынын) феноменалдуу билимин, элдик күүгө болгон чексиз зор сүйүүсүн, шыктанган талантын айгинелейт. Оркестрдик вариантта ишке ашыруу.
Жумабаев оркестр менен иштешип, коллективдин профессионалдык жана керкем децгээлин жогорулатууга, элдик жана азыркы кыргыз музыкасын енуктурууге да зор кецул бурат.  Коллектив менен бирге ал Москванын, Ленинграддын, Сибирдин, Украинанын, Закавказьенин жана Прибалтиканын шаарларынын концерттик залдарында концерт берген.  1986-жылдан Э.Жумабаев Кыргыз филармониясынын көркөм жетекчиси, 1993-2006-жж.  Камбаркан фольклордук ансамблинин керкем жетекчиси.
Эсенгул Жумабаев көп кырдуу инсан.  Анын талантынын бир кыры — графиктин чеберчилиги.  Сүрөт искусствосунун бул түрүнө болгон кызыгуу 1978-жылы башталган.  Сүрөтчү Э.Жумабаевдин эмгектери кыргыз коомчулугу тарабынан кызуу кабыл алынып, Бишкектеги көргөзмөлөргө үч жолу коюлган.  Ошентип, биринчи көргөзмөсү атындагы көркөм сүрөт музейинде өттү  Г.Айтиев 2004-жылы, экинчиси 2005-жылы Тарых музейинде, үчүнчүсү 2013-жылы Көркөм өнөр музейинде.  График Жумабаевдин сүрөттөрү анын музыкалык талантын мүмкүн болушунча толуктап, ачып берип турат, тактап айтканда, чыгармачылыктын бул түрүндө автордун көркөм стилинин графикалык ачыктыгы, эпикалык күчү жана терең лирикасы менен өзгөчөлөнгөн өзгөчөлүктөрү камтылган.
Композитор Э.Жумабаев симфониялык жана театралдык музыкада чоң ийгиликтерге жетишкен.  Анын «Кыргызстан» (1971), «Карагул ботом» (1972) симфониялык поэмаларында, «Эпос» симфониясында (1974) улуттук принцип ар тараптан көрүнөт: алыскы тарыхый өткөн мезгилдин ой-сезимдеринин призмасы аркылуу. замандашы.  Чыгармалардын образдуу дүйнөсү, интонациялык-тематикалык негизи кыргыз фольклорунун архаикалык катмарларына жакын.  Э.Жумабаев өзүнүн симфониялык полотнолорунда – «Эпос» симфониясында, «Кыргызстан» жана «Карагул ботом» симфониялык поэмаларында музыкалык материалды жигердүү, симфониялык жактан кеңири масштабда иштеп чыгат.  Анын формасы кеңейүү, пластикалык, ийкемдүүлүк менен мүнөздөлөт.  Кыргыз музыкасынын музыкалык тилинин негиздерине бекем таянуу менен ал музыкалык ишке ашыруунун заманбап каражаттарын (сонористика, атонализм элементтери) да тайманбай колдонот.  Композитордун оркестри адаттан тыш боёк жана экспрессивдүү, ал сүрөтчүнүн эң таасирдүү идеяларын ишке ашырууда тажрыйбалуу чебердин колундагы тил алчаак щетка сыяктуу.
Э.Жумабаевдин «Эпос» симфониясы (1974) анын башка чыгармаларынын ичинен идеянын масштабы, драманын бүтүндүгү жана толуктугу менен өзгөчөлөнөт.  Ал кыргыз симфониялык музыкасынын алдында турган негизги проблемалардын бирин, атап айтканда: улуттук музыкалык маданияттын шарттарында европалык музыкалык форманы сиңирүү маселесин ийгиликтүү чечет.  Э.Жумабаевдин үч бөлүктөн турган симфониясы композитордун эпикалык-драмалык стилинин уландысы болсо, экинчи жагынан философиялык жактан терең, жомоктогудай сыйкырдуу теманы ачып берип, анын балетинде андан ары өнүктүрүлөт. «Жомоктон кийин» (1981) жана «Жаанын онтоосу» (1984).
«Эпос» симфониясынан катаал архаикалык жана философиялык тереңдик келип чыгат.  Чыгарманын программалык концепциясы «Эпос» аталышынын өзүнөн аныкталып, бөлүктөрдүн аталыштарында конкреттештирилген: биринчи бөлүк – «Байыркы жерде» («Байыркы жерде»), экинчи бөлүгү – «Медитация» ( «Ойго батуу»), учунчу белум — «Улуу салгылашуу» («Чок казат»).  Бул «триптихтин» бир түрү, анын ар бир бөлүгү түстүү фреска сыяктуу ички динамикага жана драмага толгон.  Ошол эле учурда бул бир аракет, бир ой менен тартылган бирдиктүү монументалдык полотно.
Э.Жумабаев өзүнүн симфониялык опустарында – “Эпос” симфониясында, “Кыргызстан”, “Карагул ботом” симфониялык поэмаларында советтик классикалык мектептин салттарын карманган Мясковский, Шостакович, Свиридов, Хачатурян жана башкалар.Бул чыгармалардын драматургиясы карама-каршылыктар: окуяларды жана ой жүгүртүүнү айкалыштыруу, иш-аракет жана аны түшүнүү.  Бул оппозиция симфониялык концепциянын жана азыркы музыканын өзөгүн түзөт.  Композитор езунун чыгармачылыгында европалык форманы (соната формасын) колдонуп, аны кыргыз элинин керкем ой жугуртуусунун езгечелуктерунен келип чыккан жалпы эстетикалык принциптердин негизинде чечмелейт.Ошентип, музыкалык баяндын конкреттуулугу, образдуулугу, «театрдуулугу» соната-симфониялык циклдин конфликттик драмасынын принциптери менен шайкеш айкалышкан.  Мындан тышкары, бул чыгармалардын ар биринде жекече, композициянын музыкалык драматургиясынын өзгөчөлүгүнө таянып, кинематографиянын принциптери: салыштыруулардын күтүүсүз жана тайманбастыгы, карама-каршылыктардын курчтугу, образдык-эмоционалдык абалдардын айырмачылыктары ишке ашырылган.  Э.Жумабаевдин композитордук методунун дагы бир өзгөчөлүгү – кыргыз элдик музыкасынын үлгүлөрүн, структуралык принциптерин терең түшүнүү.  Композитор аспаптык күүлөрдүн / күү/ импровизациялык мүнөзүн симфониялык чыгармага чыгармачылык менен которгон.  Тематикалык материалдын үстүндө иштөөдө композитор варианттык-вариациялык принципти тандайт.  Бул жерде ал езунун чеберчилигин жана тапкычтыгын керсетет.  Кыргыз аспаптык пьесаларынын мозаика жана обондук байланыштарды кайталоо сыяктуу негизги белгилери тематикалык материалды иштеп чыгуу методдорунда оригиналдуу ишке ээ болот (ар бири кыска мелодиялык сөз айкаштарына бөлүнгөн майда сүйлөмдөрдү кайталап кайталоо).
Э.Жумабаевдин чыгармачылыгында балет музыкасы өзгөчө орунду ээлейт.  «Жомоктон кийин» (1981) жана «Жаанын онтоосу» (1986) балеттери Кыргызстандын музыкалык жана театралдык искусствосуна кошкон зор салымы.  Ч.Айтматовдун «Ак пароход» романынын негизинде жазылган «Жомоктон кийин» балети Айтматов прозасынын бардык көп кырдуулугун камтыган, анда ар түрдүү чындыктар кагылышып турган – жомок менен турмуш.  Драманын жогорку символизми балеттин симфониялык партитурасында устаттык менен камтылган, карама-каршы образдарга – лейтмотивдерге (Бала, Орозкул, Бугу эне) бай.
«Жаанын онтоо» («Саадак какты», 4 сценада) балетинин сюжети Камбаркан жөнүндөгү эски уламыштын негизинде түзүлгөн.  Балеттин музыкасы толугу менен кыргыз фольклорунун ритмдик-интонацияларынан токулган жана ар бир образды жана кырдаалды так мүнөздөгөн мотивациялык-тематикалык, модалдык жана метрикалык бай түрдүүлүктү билдирет.  Партитуранын симфонизми лейтмотивдердин кеңири системасын көрсөтөт («Камбаркан», «Жаңалкыч», «Комуздун төрөлүшү» ж. б.).
Композитор жана дирижер Эсенгул Жумабаевдин чыгармачылыгы эл тарабынан да, мамлекет тарабынан да зор баага ээ болду.  Ага Кыргыз ССРинин эл артисти деген жогорку наам ыйгарылган, Кыргызстандын И атындагы Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты.  Токтогул Сатылганов, Кыргызстандын искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, «Эмгек ардагери» (1988).  профессор.  Э.Жумабаев: Жогорку Кеңештин Ардак грамотасы (1967), Жогорку Кеңештин Ардак грамотасы (1974), «Каарман эмгеги үчүн» медалы (1970), Япониянын «Мин - концерттик бирикмесинин искусство сыйлыгы менен сыйланган. Он» (1998), «Руханият» сыйлыгы (2004).
Негизги чыгармалар
Балеттери: «Жомоктон кийин» (1981), «Жаанын онтоосу» (1984);  симфониялык чыгармалары: «Кыргызстан» (1971) жана «Карагул ботом» (1972) поэмасы, «Эпос» симфониясы (1974), 4 бөлүктөн турган «Муратаалы» симфониясы (2010);  эл аспаптар оркестри үчүн музыка: Сюита (1965), Бий (1973), фольклордук жанрдагы музыкалык сцена-картиналар «Кыз куумай» (1973), «Бекбекей» (1980), «Жомок» (1980), «Той» (1983) ), «Майрам» (1981), «Мурас» (1986), «Үч күү» (2012) увертюралары, Карамолдо, Атай, Муратаалы, Ыбрая күүлөрү баш болгон классикалык элдик күүнүн 15ке жакын аранжировкалары, 50гө жакын аранжировкалары. элдик ырлар, композиторлордун жана ышкыбоз авторлордун ырлары: камералык аспаптык: Квинтет үчүн вариациялар (1966), фортепиано үчүн сегиз балдар пьесасы (1968), виолончель жана фортепиано үчүн соната (1969), виолончель жана фортепиано үчүн «Поэма жана уламыш» (1969). 1970);  Фортепиано үчүн пьеса «Эски кайрык» (2012), трио «Үзүлн Жомок», 2013) скрипка, виолончель жана фортепиано үчүн;  вокалдык жана вокалдык-хордук ырлары: «Энеге кайрылуу» ыры (1983, сөзү К. Урмамбетов), «Жеңиш жазы» (1985, сөзү Ш.Дыйшеевдики), «Сен мага кымбатсың, Ала- Too” (1986);  «Алас-Алас» хору (2011), «Ата Журт» хору (2012), «Жүрөгүмдүн» хору - хор үчүн аранжировка (2012), «Кечиктим» романсы (2012), «Сак булгун» ыр-инструкциясы (2013) ;  фильмдердин музыкасы: «Эски тегирмендин жанында» (Кыргызфильм, 1972), «Бирма» (Кыргызфильм, 1973).Джумабаев Эсенгул Смайлович – выдающийся представитель кыргызской композиторской школы, большой мастер симфонического письма, талантливый дирижёр и знаток кыргызского музыкального фольклора. Лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии (1981), Народный артист Киргизской ССР (1987), член КПСС с 1972 года, Заслуженный деятель искусств Кыргызстана (1974), лауреат Государственной премии Кыргызстана им. Токтогула Сатылганова (2000),  профессор(2001), член Союза композиторов СССР (1973).  
 
Эсенгул Джумабаев родился (9 июля 1941 года) в селе Чон-Кемин Кеминского района Чуйской области. После общеобразовательной школы, в 1957 году поступил в Кыргызское государственное музыкальное училище им. М.Куренкеева на отделение народных инструментов. Через два года талантливый юноша свободно играл виртуозные произведения кыргызских мастеров на кыяке. Уже тогда руководители оркестра народных инструментов им. К.Орозова заметили его способности и предложили ему место в оркестре. После окончания училища Джумабаев осваивает новую профессию. Он проходит стажировку как дирижер и в 1964 году становится дирижером оркестра народных инструментов им. К.Орозова (1962 – 1972). В эти молодые годы у будущего композитора формируется необходимый музыкально-художественный потенциал, который проявится в его зрелые годы в работе с фольклорными коллективами.  Кроме того, деятельность дирижёра явилась для  Джумабаева толчком к занятиям композицией. Началась систематическая, целенаправленная работа по овладению композиторской техникой. С 1967-1972 гг. Э.Джумабаев учится в Кыргызском государственном институте искусств им. Б.Бейшеналиевой по композиции в классе профессора М.Абдраева. Учебу в институте он совмещает с работой в оркестре, совершенствуя дирижерское мастерство.
После окончания института он становится главным дирижером и художественным руководителем оркестра народных инструментов им. Карамолдо Орозова (1972 – 1986).
Творческая индивидуальность и художественный потенциал Эсенгула Джумабаева сформировались под воздействием его деятельности как дирижера оркестра народных инструментов. Им написано большое количество произведений для оркестра, что составляет наиболее популярную часть его творчества. Начиная с оркестровой аранжировки, обработки песен и инструментальных наигрышей композитор направил свой поиск в сторону «переинтонирования» фольклорных образцов кыргызской музыки. В таких сочинениях как «Кыз куумай», «Бекбекей», «Жомок», «Той», увертюра «Мурас», обработка «Мотивы күү» с использованием наигрышей Карамолдо, Муратаалы и Атая композитор вплетает традиционный тематизм в современную партитуру оркестра. Этим он внес значительные изменения в тембровую палитру, обновил и ярче высветил национально-стилевое начало музыки.
Он обрабатал и переложил для оркестра народные кыргызские темы из известных күү, как «Ак тамак, көк тамак» Атая Огомбаева, “Жаш толкун” С.Медетова, “Жыргал күн” Ыбрая Туманова, “Кер – толгоо” Ниязаалы, “”Кыргыз көчү” Асанбека и др. Композитором творчески переработаны десятки кыргызских күү и песен, многие из них вошли в “золотой фонд” кыргызской музыки. Наравне с ними, Джумабаев создает собственные оригинальные сочинения, покоряющие национальной интонацией и свежестью мысли. Художественно совершенные, проникнутые фольклорной интонацией и кыргызским духом, произведения для оркестра народных инструментов стали великолепными образцами оркестровой музыки в республики и прочно вошли в репертуар  коллектива. Это свидетельствовало о феноменальном знании композитором кыргызского фольклора, знакомство с которым началось в глубоком детстве и юности (произведения Токтогула, Карамолдо, Ыбрая, Осмонкула, Алымкула, Муратаалы и мн. др.), его безусловной большой любви к народному напеву и вдохновенном таланте воплощения в оркестровом варианте.
Работая с оркестром, Джумабаев также большое внимание уделяет повышению профессионального и художественного уровня коллектива, пропаганде народной и современной кыргызской музыки. Вместе с коллективом он выступил в концертных залах Москвы, Ленинграда, городах Сибири, Украины, Закавказья и Прибалтики. С 1986 года Э.Джумабаев работает художественным руководителем Киргосфилармонии, а с 1993 – 2006 гг. он является художественным руководителем фольклорного ансамбля  «Камбаркан». 
Эсенгул Джумабаев – многогранная личность. Одной из граней его таланта является мастерство художника – графиста. Увлечение этим видом изобразительного искусства началось в 1978 году. Работы художника Э.Джумабаева были восторженно  встречены кыргызской общественностью и трижды экспонировались на выставках в г.Бишкеке. Так, первая выставка состоялась в музее Изобразительных искусств им. Г.Айтиева в 2004 году, вторая  - в Историческом музее в 2005 году, третья – в музее Изобразительных искусств в 2013 году. Картины графика Джумабаева как нельзя точно дополняют и раскрывают его музыкальный талант, а именно, в этом виде творчества воплотились особенности художественного стиля автора, характеризующийся графической чёткостью, эпической мощью и глубоким лиризмом.

Композитор Э.Джумабаев больших успехов достиг в симфонической и театральной музыке. В его симфонических поэмах «Кыргызстан» (1971), «Карагул ботом» (1972), симфонии «Эпическая» (1974) многопланово предстает национальное начало: далекое историческое прошлое сквозь призму мыслей и чувств современника. Образный мир и интонационно-тематическая основа произведений близка к архаическим пластам кыргызского фольклора. В своих симфонических полотнах - «Эпическая» симфония, симфонические поэмы «Кыргызстан» и «Карагул ботом» Э.Джумабаев  активно, симфонически масштабно развивает  музыкальный материал. Его форма характеризуется развернутостью, пластичностью, гибкостью. Прочно опираясь на основы музыкального языка кыргызской музыки, он смело использует и современные средства музыкального воплощения (сонористика, элементы атональности). Оркестр композитора необычайно красочен и выразителен, он как послушная кисть в руках опытного мастера в воплощении самых впечатляющих замыслов художника.

«Эпическая» симфония (1974) Э.Джумабаева выделяется среди его других сочинений масштабностью замысла, цельностью и законченностью драматургии. В ней удачно разрешается одна из основных проблем, стоящих перед кыргызской симфонической музыкой, а именно: проблема ассимиляции европейской музыкальной формы в условиях национальной музыкальной культуры. Трехчастная симфония Э.Джумабаева является продолжением эпико-драматического стиля композитора, с другой стороны – в ней обнаруживается философски-углубленная, сказочно-феерическая тема, которая в дальнейшем получит развитие в его балетах «После сказки» (1981) и «Стон тетивы» (1984).
Суровой архаикой и философской углубленностью веет от «Эпической» симфонии. Программный замысел произведения определяется самим названием «Эпическая» и конкретизируется в названиях частей: первая часть – «На древней земле» («Байыркы жерде»), вторая часть - «Раздумье» («Ойго батуу»), третья часть – «Великая битва» («Чоң казат»). Это своеобразный «триптих», каждая часть которого как красочная фреска полна внутренней динамики и драматизма. В то же время это единое монументальное полотно, охваченное одним действием, одной мыслью.
В своих симфонических опусах - «Эпической» симфонии, симфонических поэмах «Кыргызстан», «Карагул ботом» Э.Джумабаев следует традициям советской классической школы – Мясковского, Шостаковича, Свиридова, Хачатуряна и др. Драматургия этих произведений основана на контрастах: совмещении события и размышления, действия и его осмысления. Такая оппозиция является ядром симфонической концепции и современной музыки. Используя в своём творчестве европейскую форму (сонатная форма), композитор трактует её исходя из общих эстетических принципов, вытекающих из особенностей художественного мышления кыргызского народа, Так, конкретность, изобразительность, «театральность» музыкального повествования гармонично сочетаются с принципами конфликтной драматургии сонатно-симфонического цикла. Помимо этого, в каждом из этих произведений,  индивидуально, исходя из особенностей музыкальной драматургии сочинения, реализуются принципы кинематографии: неожиданность и смелость сопоставлений, резкость контрастов, перепады образно-эмоциональных состояний. Ещё одна отличительная черта композиторского метода Э.Джумабаева - глубокое осмысление закономерностей и структурных принципов кыргызской народной музыки. Композитор творчески претворяет импровизационную  природу инструментальных наигрышей /күү/ в симфоническом произведении. В работе над тематическим материалом композитор избирает вариантно-вариационный принцип. Здесь он демонстрирует свое мастерство и изобретательность. Существенные черты киргизских инструментальных пьес, как мозаичность и повторность мелодических звеньев получают оригинальное воплощение в методах развития тематического материала (многократный повтор небольших предложений, каждое из которых делится на короткие мелодические фразы).
Особое место в творчестве Э.Джумабаева занимает балетная музыка. Балеты «После сказки» (1981) и «Стон тетивы» (1986) – значительный вклад в музыкально-театральное искусство Кыргызстана. Балет «После сказки» («Жомоктон кийинки»), написанный по повести Ч.Айтматова «Белый пароход», воплотил всю многогранность айтматовской прозы, где сталкиваются разные реалии – сказка и жизнь. Высокая символика драмы мастерски воплощена в симфонической партитуре балета, богатой контрастными образами – лейтмотивами (Мальчик, Орозкул, Мать-Олениха).
Сюжет балета «Стон тетивы» («Саадак какты», в 4-х картинах) основан на старинной легенде о Камбаркане. Музыка балета полностью соткана из  ритмоинтонаций кыргызского фольклора и представляет собою богатое мотивно-тематическое, ладовое и метрическое разнообразие, точно характеризующее  каждый образ и ситуацию. Симфонизм партитуры демонстрирует разветвлённую систему лейтмотивов («Камбаркан», «Жаналкыч»,  «Рождение комуза» и т.д.).
 
Творчество композитора и дирижёра Эсенгула Джумабаева получило большое признание как народа, так и государства. Ему присвоено высокое звание Народного артиста Кыргызской ССР,  лауреата Государственной премии Кыргызстана им. Токтогула Сатылганова, он - Заслуженный деятель искусств Кыргызстана, «Ветеран труда» (1988). Профессор. Э.Джумабаев награждён: грамотой Верховного Совета (1967), Почётной грамотой Верховного Совета (1974г.), медалью «За доблестный труд» (1970), художественной премией японской концертной ассоциации «Мин – Он» (1998г.), премией «Руханият» (2004г.).  
Основные сочинения

Балеты: «После сказки» (1981), «Стон тетивы» (1984); симфонические произведения: поэмы «Кыргызстан» (1971) и «Карагул ботом» (1972), симфония «Эпическая» (1974), симфония в 4-х частях «Муратаалы» (2010); музыка для оркестра народных инструментов: Сюита (1965), Танец (1973), народно-жанровые музыкальные сцены-картины «Кыз куумай» (1973), «Бекбекей» (1980), «Жомок» (1980), «Той» (1983), увертюры «Праздничная» (1981), «Мурас» (1986), «Три күү» (2012), около 15 обработок классических народных күү, в том числе күү Карамолдо, Атая, Муратаалы, Ыбрая, около 50 обработок народных песен, песен композиторов и самодеятельных авторов: камерно-инструментальные: Вариации для квинтета (1966), восемь детских пьес для фортепиано (1968), соната для виолончели и фортепиано (1969), “Поэма и легенда” для виолончели и фортепиано (1970); Пьеса для фортепиано “Эски кайрык” (2012), трио “Прерванная сказка” (“Үзүлгөн жомок”, 2013) для скрипки, виолончели и фортепиано; вокальные и вокально-хоровые: песня “Обращение к матери” (1983, слова К.Урмамбетова), “Весна победы” (1985, слова Ш.Дүйшеева), “Ты дорог мне, Ала-Тоо” (1986); хор “Алас–Алас” (2011), хор “Ата-Журт” (2012), хор “Жүрөгүмдөн”- обработка для хора (2012), романс “Кечиктим” (2012), песня-наставление “Сак болгун” (2013); музыка к кинофильмам: “У старой мельницы” (Кыргызфильм, 1972), “Бурма” (Кыргызфильм, 1973).   

         Библиография

Азимканов А. Композитор и дирижёр. – Кыргызстан маданияты, 1981, 1 октября; Алагушов Б. Оркестр народных инструментов им. К.Орозова. Фрунзе: Кыргызстан, 1976; Алагушов Б., Оролбаева И. Дирижёр и композитор. – Ленинчил жаш, 1981, 5 ноября; Жамансартова Д. Герои музыкального мира. – Кыргызстан пионери, 1981, 20 ноября; Боркеев Б. Волшебная палочка. – Ленинчил жаш, 1983, 6 августа; Ибраимов К. На пути поисков. – Кыргызстан маданияты, 1973, 11 января; Андреева Е. Музыкальная культура Киргизии. – Музыка в СССР, “ВААП – ИНФОРМ”, 1984, №4, с.14-17; Бергер Л. На пленуме в Пржевальске. – Музыкальная жизнь, 1977, №1, с.5; Джумабаев Э. – В кн.: Творчество молодых (Справочник под редакцией К.Хачатуряна). М., 1977, с.225; Лузанова Е. Спектакль яркий, самобытный. – Вечерний Фрунзе, 1981, 28 мая; Лузанова Е. Сказка против зла. Ешё одно балетное прочтение Айтматова. – Музыкальная жизнь, 1982, ноябрь, №19, с.19-20; Кузнецов А. Его стихия – оркестр. – Советская Киргизия, 1983, 18 сентября; Назарматов Д. Время поисков и открытий. – Комсомолец Киргизии, 1981, 24 сентября; Склютовская Т. Композиторы Киргизии – труженикам села. – Информационный бюллетень секретариата Правления Союза композиторов СССР. М., 1984, №2, с.36; VIII съезд Союза композиторов Киргизии. – Информационный бюллетень секретариата Правления Союза композиторов СССР. М., 1987, №5, с.28-30; Уметалиева – Баялиева Ч. Мастера – симфонисты. Глава “Эсенгул Джумабаев” в книге “Творческие портреты мастеров профессионального искусства Кыргызстана”. – Бишкек, 2010, с.222-228; Янковский В. Музыку – в массы. – Советская Киргизия, 1973, 29 июля.

Баялиева-Уметалиева Чынар, музыковед,
доктор культурологических наукСоюз Композиторов Кыргызской Республики
© 2019