Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы жөнүндө

02 декабрь 2021
Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство
жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгына музыкалык чыгармаларды кабыл алуу 2021-жылдын 10-декабрына чейин КР Композиторлор союзунда жүргүзүлөт.

1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство
жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор
 • 1. Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы (мындан ары – Мамлекеттик сыйлык) Кыргызстандын көп улуттуу маданиятын байыткан, эстетикалык жана тарбиялык чоң таасири бар жана кеңири коомдук таанууга ээ болгон адабият жана искусство (поэзия, проза, драматургия, музыка, кино, архитектура жана скульптура, театр жана көркөм сүрөт искусствосу, радио жана телечыгармалар) жаатындагы көрүнүктүү чыгармалары үчүн Кыргыз Республикасынын жарандарына берилет.
2. Кыргыз Республикасынын маданият жана маалымат чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана чыгармачылык бирликтери Мамлекеттик сыйлыкты ыйгарууга чыгармачылык эмгектерди көрсөтүүгө укуктуу.
 • 3. Бул Жободо чыгармачылык бирликтер деп маданият жана искусство кызматкерлерин бириктирген коомдук уюм түрүндө түзүлгөн, Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында тиешелүү каттоодон өткөн юридикалык жак түшүнүлөт.
4. Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүгө өзүнчө китеп түрүндө бүткөрүлгөн көркөм адабий чыгармалар же басма сөзгө жарыяланган чыгармалардын цикли, ал эми көркөм сүрөт искусствосунун, музыканын, театр искусствосунун, кино искусствосунун чыгармалары – коомчулук алар менен кеңири таанышкандан кийин кабыл алынат.
5. Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармачылык эмгектер (спектаклдер, музыка, көркөм сүрөт искусствосунун чыгармалары, скульптуралык курулмалар) Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы боюнча комиссия (мындан ары – Комиссия) тарабынан оригиналдуу демонстрациялоодо гана каралат, мында алардын видео же аудио жазуулары оригинал болуп эсептелбейт.
6. Кино, радио жана телечыгармалар жаатындагы чыгармачылык эмгекти көрсөтүүдө талапкерлер электрондук алып жүрүүчүлөрдөгү тиешелүү сапаттагы материалдардын жазууларын беришет.
7. Мамлекеттик сыйлыкка чыгармачылык эмгектин жаратуучулары болуп саналган талапкерлер гана (автор же авторлор  жамааты) көрсөтүлөт.
 • 8. Мамлекеттик сыйлыктын акчалай өлчөмү 1 000 000 (бир миллион) сомду түзөт.
 • 9. Мамлекеттик сыйлык ыйгарылган адамдарга Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты наамы берилет, акчалай сыйлык, күбөлүк жана ардак төш белги тапшырылат. Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреатынын ардактуу төш белгиси (мындан ары – лауреаттын ардактуу төш белгиси) төштүн оң жагына тагылат жана лауреатта тиешелүү категориядагы мамлекеттик сыйлыктардын катарына кирген ардактуу наамы бар болсо, анда ал төш белгиден кийин тагылат.
 • 10. Лауреаттын ардактуу төш белгисинин сүрөттөлүшү жана үлгүлөрү, Мамлекеттик сыйлыкка документтер Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан бекитилет.
 • 11. Мамлекеттик сыйлык Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан үч жылда бир жолу ыйгарылат, ал салтанаттуу түрдө тапшырылат.
 • 12. Мамлекеттик сыйлыктын лауреатынын дипломун, күбөлүгүн, ардактуу төш белгисин даярдоо менен байланышкан ишти, ошондой эле Комиссиянын мүчөлөрүн, Комиссиянын ишине тартылган эксперттердин жана адистердин ишин финансылык жана материалдык-техникалык жактан камсыз кылууну Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасы жүзөгө ашырат.
 • 2. Кыргыз Республикасынын адабият жана искусство
 • жаатындагы Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгы
 • боюнча комиссия
 • 13. Комиссия Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу консультативдик-кеңеш берүүчү орган болуп саналат жана Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн чыгармачылык эмгектерди кароо жана тандоо максатында түзүлөт. Комиссиянын курамына адабият жана искусство ишмерлери кирет.
 • 14. Комиссия өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана тескемелерин, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
 • 15. Комиссиянын курамы төраганы кошо алганда 19 мүчөдөн турат, ал Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан түзүлөт.
 • 16. Комиссиянын төрагасы Комиссиянын ишине жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат, Комиссиянын жыйналыштарын өткөрүү күнүн жана убактысын белгилейт, жыйналыштарды алып барат.
 • 17. Комиссиянын курамын түзүүдө гендердик теңчилик маселелери эске алынышы керек.
 • 3. Комиссиянын ыйгарым укуктары
 • 18. Комиссияга төмөнкүдөй ыйгарым укуктар берилет:
 • – талапкерлердин эмгегин тариздөөгө жалпы талаптарды иштеп чыгат;
 • – талапкерлерден келип түшкөн эмгектерди кароо үчүн секцияларды жана эксперттик комиссияларды түзөт;
 • – талапкерлердин эмгектерин рецензиялоо үчүн айрым түрлөр жана жанрлар боюнча эксперттерди жана адистерди тартат;
 • – Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин чыгармачылык эмгектери менен таанышуу үчүн Комиссиянын мүчөлөрүн жиберет;
 • – эмгек боюнча келип түшкөн сын пикирлерге талдоо жүргүзөт;
 • – эмгектерди акыркы тандоодон өткөрөт жана кийин Кыргыз Республикасынын Президентинин бекитүүсүнө киргизүү менен Мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу жөнүндө чечимди кабыл алат.
 • 19. Секциялардын, эксперттик комиссиялардын, эксперттердин жана адистердин корутундусу акыркы болуп саналбайт. Алардын корутундусу талаштуу мүнөздө болгон учурда акыркы чечимди Комиссия кабыл алат.
 • 20. Комиссиянын чечимдери боюнча даттануулар, арыздар, кайрылуулар жана суроо-талаптар Комиссиянын Мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча жыйынтыктоочу жыйналышында кабыл алынган чечимдерин кошпогондо, анын иштөө мезгилинде каралат.
 • 21. Комиссиянын жумушчу органы болуп Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын Мамлекеттик сыйлыктар боюнча комиссиясынын катчылыгы (мындан ары – жумушчу орган) эсептелет.
 • 4. Комиссиянын ишин уюштуруу
 • 22. Комиссия өз ишин жыйналыштарды өткөрүү жолу менен уюштурат.
 • 23. Комиссиянын жыйналыштары анын 15тен кем эмес мүчөсү катышкан учурда укуктуу болуп саналат. Комиссиянын чечими катышкандардын көпчүлүк добушу, бирок Комиссиянын мүчөлөрүнүн 10дөн кем эмес добушу менен кабыл алынат.
 • 24. Комиссиянын жыйналыштары Комиссиянын төрагасы тарабынан бекитилген иш планга ылайык өткөрүлөт. Пландан тышкары жыйналыштар Комиссиянын төрагасынын чечими боюнча зарылдыгына жараша өткөрүлөт.
 • 25. Комиссиянын чыгымдары жана Мамлекеттик сыйлыктын төлөмдөрү республикалык бюджеттен каржыланат.
 • 26. Комиссиянын мүчөлөрү талапкерлердин эмгегин кароо, талкуулоо жана тандоо мезгилинде Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталган акчалай сый акы алышат.
 • 27. Комиссиянын ишине тартылган эксперттерге жана адистерге иштин көлөмүнө жана татаалдыгына жараша Кыргыз Республикасынын Президенти тарабынан аныкталган акчалай сый акы төлөнүшү мүмкүн.
 • 28. Мамлекеттик сыйлыкка талапкерлердин сунуштоолорун жана аларга тиркелген материалдарды кабыл алуу, кароо жана экспертиза жүргүзүү менен байланышкан Комиссиянын ишин уюштуруучулук, маалыматтык, документтик жана укуктук жактан камсыздоону Комиссиянын жумушчу органы жүзөгө ашырат.
5. Мамлекеттик сыйлыкка
көрсөтүлгөн талапкерлерди кароонун тартиби


 • 29. Мамлекеттик сыйлыкка чыгармачылык эмгектерди көрсөтүүнүн мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын Президенти менен макулдашуу боюнча жумушчу орган тарабынан аныкталат.
 • 30. Мамлекеттик сыйлыкка талапкерлерди көрсөтүүгө укугу бар субъекттер экиден ашпаган чыгармачылык эмгектерди көрсөтө алышат.
 • 31. Соттуулугу жоюлбаган талапкерлерди Мамлекеттик сыйлыкты ыйгарууга сунуштоого жол берилбейт.
 • 32. Мамлекеттик сыйлыкка талапкерлерди көрсөтүүгө укугу бар  субъект Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына төмөнкү документтерди тапшырат:
 • – Кыргыз Республикасынын Президентинин атына сунуштаманы (авторлор жамааты көрсөтүлгөн учурда сунуштамада чыгармачылык эмгекти жаратууга талапкерлердин ар биринин катышуусу жөнүндө маалыматтар чагылдырылат);
 • – талапкердин белгиленген үлгү боюнча толтурулган анкетасын;
 • – чыгармачылык эмгектин аннотациясын;
 • – паспорттун көчүрмөсүн;
 • – билими жөнүндө дипломдорунун, илимий даражасынын, эмгек китепчесинин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн;
 • – чыгармачылык бирликтин башкармасынын талапкерди көрсөтүү жөнүндө протоколунан мөөр менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн;
 • – талапкерди көрсөтүүнүн жыйынтыгы жөнүндө эсептөө комиссиясынын мөөр менен күбөлөндүрүлгөн протоколун;
 • – жарыяланган адабий чыгармалардын же көргөзмөгө коюлган эмгектердин тизмесин.
 • 33. Эгерде чыгармачылык эмгек сыйлыкка талапкердин көзү тирүү кезинде көрсөтүлгөн болсо, Мамлекеттик сыйлык каза болгондон кийин берилиши мүмкүн.
 • 34. Эгерде Мамлекеттик сыйлык каза болгондон кийин берилсе, акчалай сыйлык, лауреаттын ардактуу төш белгиси жана Мамлекеттик сыйлыкка документтер анын жакын туугандарына же мураскорлоруна өткөрүлүп берилет.
 • 35. Эгерде Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты каза болуп, анын мураскорлору жок болсо, анда акчалай сыйлык мамлекетке кайтарылууга тийиш, ал эми лауреаттын ардактуу төш белгиси жана Мамлекеттик сыйлыкка документтер Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктар фондунда сакталат.
 • 36. Курамы беш адамдан ашпаган авторлор жамаатына Мамлекеттик сыйлык берилген учурда, сыйлыктын акчалай бөлүгү алардын ортосунда тең бөлүштүрүлөт.
 • 37. Эгерде чыгармачылык эмгек акыркы беш жылда, бирок кезектеги Мамлекеттик сыйлыкты ыйгарууга чейин бир жылдан кеч эмес жарыяланган, эл алдына чыгарылган, аткарылган болсо, анда Комиссия кароого кабыл алат.
 • 38. Мамлекеттик сыйлыкка талапкерлердин чыгармачылык эмгектери келип түшүүсүнө жараша талапкерлердин сунуштоолору жана аларга тиркелген материалдар Комиссиянын кароосуна киргизилет.
 • 39. Чыгармачылык эмгекти Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйналышында бюллетенге киргизүү үчүн кароого сунуштоо жөнүндө Комиссиянын чечими Комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк  добушу менен Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйналышы өткөрүлгөнгө чейин беш жумуш күндөн кечиктирилбестен кабыл алынат.
 • 40. Комиссиянын мүчөлөрү Мамлекеттик сыйлыкка талапкер катары көрсөтүлүүгө укуксуз.
 • 41. Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүгө төмөнкүлөр кабыл алынбайт:
 • – талапкер мурда ал үчүн мамлекеттик сыйлык менен сыйланган же ага Кыргыз Республикасынын ардактуу наамы ыйгарылган чыгармачылык эмгек;
 • – мурда Комиссия тарабынан колдоого алынбаган чыгармачылык эмгек;
 • – чыгармалардын жыйнагы;
 • – тиражы көрсөтүлбөгөн же жалпы тиражы 1000ден (бир миң) аз нускада басып чыгарылган, окууга кыйын майда шрифт жана саптардын ортосундагы аралык тыгыз басылган адабий чыгарма;
 • – изилдөө жана маалыматтык мүнөздөгү эмгек;
 • – бир жолку концерттик-аткаруучулук программалар, театрлаштырылган оюн-зооктор жана юбилейлик даталарга байланыштуу бир жолку коюулар.
 • 42. Мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу жөнүндө маселе Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйналышында талкууланат.
 • 43. Мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу жөнүндө Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйналышында Комиссиянын төрагасы Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлерге сунуштамаларды алдын ала кароонун жыйынтыгы жөнүндө баяндама жасайт.
 • 44. Мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу жөнүндө Комиссиянын чечими жашыруун добуш берүү жолу менен кабыл алынат.
 • 45. Эгерде Комиссиянын мүчөсү жүйөлүү себептер (республиканын чегинен сырткары болуу) же ден соолугунун абалы боюнча Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйналышына катыша албаса, анда ал көрсөтүлгөн талапкер үчүн жыйынтыктоочу жыйналыш өткөрүлгөнгө чейин беш жумуш күн калганда добуш берүүгө укуктуу.
 • 46. Комиссиянын жалпы курамынын 13 жана андан ашык добушун алган талапкер Мамлекеттик сыйлык алууга  сунушталат. Эгерде добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча талапкерлердин бири дагы добуштардын зарыл болгон санын албаса, анда Мамлекеттик сыйлык берилбейт жана Мамлекеттик сыйлыкка жаңы көрсөтүү кийинки жылдын ичинде жарыяланат.
 • 47. Эгерде Комиссиянын жыйынтыктоочу жыйналышында Комиссиянын бүткүл курамынын 15тен аз мүчөсү катышса, анда Комиссиянын чечими боюнча жыйналыш башка күнгө которулат.
 • 48. Мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу жөнүндө Комиссиянын чечими протокол менен таризделет, ага Комиссиянын төрагасы жана жыйынтыктоочу жыйналышта добуш берген бардык мүчөлөрү кол коюшат жана Кыргыз Республикасынын Президентине киргизилет.
 • 49. Мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы түрүндө таризделет, ал Кыргыз Республикасынын Президентинин расмий сайтында жана “Эркин Тоо” гезитинде жарыяланат.
 • 6. Жумушчу органдын милдеттери
   жана функциялары
 • 50. Жумушчу органга Комиссиянын ишин камсыз кылуу боюнча төмөнкүдөй милдеттер жана функциялар жүктөлгөн:   
 • – Мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин керектүү документтерин жана материалдарын кабыл алуу;
 • – талапкерлердин келип түшкөн эмгектеринин тизмесин жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо жана алар боюнча коомдук талкууну уюштурууга көмөктөшүү;
 • – Комиссиянын иш кагаздарынын бардык түрлөрүн, анын ичинде Мамлекеттик сыйлыкка тапшыруу субъекттеринен документтерди кабыл алуу жана каттоо;
 • – Кыргыз Республикасынын Президентинин тиешелүү ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун даярдоо;
 • – лауреаттардын күбөлүктөрүн тариздөө жана ардактуу төш белгилерин даярдоо;
 • – лауреаттарга акчалай сый акыларды берүү;
 • – Мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу боюнча иш-чараны уюштуруу жана өткөрүү.
 • 7. Жумушчу органдын ыйгарым укуктары
 • 51. Жумушчу орган ага жүктөлгөн функцияларды жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:
 • – жумушчу органга жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон материалдарды жана маалыматтарды мамлекеттик органдардан, мекемелерден, уюмдардан суратууга жана алууга;
 • – Мамлекеттик сыйлыкка талапкерлер тарабынан белгиленген эрежелерди бузуу менен таризделген документтерди же материалдарды жеткире иштеп чыгуу үчүн аны сунуштаган субъекттерге кайтарып берүүгө;
 • – жумушчу органдын компетенциясына кирген маселелер боюнча кат алышууга;
 • – жумушчу органга жүктөлгөн функцияларды аткаруу үчүн зарыл болгон башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга.
 Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о Государственной премии Кыргызской Республики
имени Токтогула в области литературы и искусства
1. Общие положения
 • Государственная премия Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства (далее – Государственная премия) присуждается гражданам Кыргызской Республики за выдающиеся произведения в области литературы и искусства (поэзия, проза, драматургия, музыка, кино, архитектура и скульптура, театральное и изобразительное искусство, радио- и телепроизведения), обогатившие многонациональную  культуру Кыргызстана, обладающие большим эстетическим и воспитательным воздействием и получившие широкое общественное признание.
 • Право представлять творческие работы к присуждению Государственной премии имеют уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную политику в сфере культуры и информации, и творческие союзы Кыргызской Республики.
 •   3. Под творческим союзом в данном Положении понимается юридическое лицо, созданное в форме общественной организации, объединяющей работников культуры и искусства, прошедшей соответствующую регистрацию в органах юстиции Кыргызской Республики.
  4. На соискание Государственной премии принимаются произведения художественной литературы в виде законченной отдельной книги либо цикла произведений, опубликованных в печати, а произведения изобразительного искусства, музыки, театрального искусства, киноискусства – после широкого ознакомления с ними общественности.
  5. Выдвинутые на соискание Государственной премии творческие работы (спектакли, музыка, произведения изобразительного искусства, скульптурные сооружения) рассматриваются Комиссией по Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства
(далее – Комиссия) только в оригинальной демонстрации, при этом их видео- или аудиозаписи оригиналами не считаются.
  6. При выдвижении творческих работ в области кино, радио- и телепроизведений соискателями представляются записи материалов соответствующего качества на электронных носителях.
  7. На соискание Государственной премии выдвигаются только кандидаты (автор или авторские коллективы), являющиеся создателями творческих работ.
 •   8. Размер денежного вознаграждения Государственной премии составляет 1 000 000 (один миллион) сомов.
 •   9. Лицам, которым присуждается Государственная премия, присваивается звание лауреата Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула, вручается денежная премия, удостоверение и почетный знак. Почетный знак лауреата Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула (далее – почетный знак лауреата) носится на правой стороне груди и при наличии у лауреата почетного звания, входящего в число государственных наград соответствующей категории, располагается после его знака. 
 •   10. Описания и образцы почетного знака лауреата и документов к Государственной премии утверждаются Президентом Кыргызской Республики.  
 •   11.  Государственная премия присуждается Президентом Кыргызской Республики один раз в три года, вручение проходит в торжественной обстановке.
 •   12. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности, связанной с изготовлением диплома, удостоверения, почетного знака лауреата Государственной премии, а также членов Комиссии, экспертов и специалистов, привлеченных к работе Комиссии, осуществляет Управление делами Президента Кыргызской Республики.
 • 2. Комиссия по Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства
 •   13. Комиссия по Государственной премии Кыргызской Республики имени Токтогула в области литературы и искусства является консультативно-совещательным органом при Президенте Кыргызской Республики и создается в целях рассмотрения и отбора творческих работ, выдвигаемых на соискание Государственной премии. Состав Комиссии включает деятелей литературы и искусства.
 •   14. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией и законами Кыргызской Республики, указами и распоряжениями Президента Кыргызской Республики, другими нормативными правовыми актами Кыргызской Республики и настоящим Положением.
 •   15. Состав Комиссии, состоящий из 19 членов, включая председателя, формируется Президентом Кыргызской Республики.
 •   16. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, назначает дату и время проведения заседаний Комиссии, ведет ее заседания. 
 •   17. При формировании состава Комиссии должны быть учтены вопросы гендерного равенства.
 • 3. Полномочия Комиссии
 •   18. Комиссия наделяется следующими полномочиями:
 •          ­­– вырабатывает общие требования к оформлению работ соискателей;
 •          –  образовывает секции и экспертные комиссии для рассмотрения поступивших работ соискателей;
 •          – привлекает экспертов и специалистов по отдельным видам и жанрам для рецензирования работ соискателей;
 •          –  направляет членов Комиссии для ознакомления с творческими работами соискателей, выдвигаемыми на соискание Государственной премии;
 •          – проводит анализ поступивших отзывов на работы;
 •          – производит окончательный отбор работ и принимает решения о присуждении Государственной премии с последующим внесением Президенту Кыргызской Республики на утверждение.
 •   19. Заключение секций, экспертных комиссий, экспертов и специалистов не является окончательным. В случае спорного характера их заключения окончательное принятие решения остается за Комиссией. 
 •   20. Жалобы, заявления, обращения и запросы относительно решений Комиссии рассматриваются в период работы Комиссии, за исключением решений, принятых на итоговом заседании по присуждению Государственной премии.
 •   21. Рабочим органом Комиссии является секретариат Комиссии по государственным наградам Администрации Президента Кыргызской Республики (далее – рабочий орган).
 • 4. Организация работы Комиссии
 •   22. Комиссия организует свою работу путем проведения заседаний.
 •   23. Заседания Комиссии правомочны при наличии не менее 15 членов Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих, но не менее 10 голосами членов Комиссии.
 •   24. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем Комиссии. Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению председателя Комиссии.
 •   25. Расходы Комиссии и выплаты Государственной премии финансируются из республиканского бюджета.
 •   26. Члены Комиссии в период рассмотрения, обсуждения и отбора работ соискателей получают денежное вознаграждение, определяемое Президентом Кыргызской Республики.
 •   27. Экспертам и специалистам, привлеченным к работе Комиссии, в зависимости от объема и сложности работ могут быть выплачены денежные вознаграждения, определяемые Президентом Кыргызской Республики.  
 •   28. Организационное, информационное, документационное и правовое обеспечение деятельности Комиссии, связанное с приемом, рассмотрением и экспертизой представлений на соискателей Государственной премии и прилагаемых к ним материалов, осуществляет рабочий орган Комиссии.  
 • 5. Порядок рассмотрения кандидатов на соискание Государственной премии
 •  
 •          29. Сроки выдвижения творческих работ на соискание Государственной премии определяется рабочим органом по согласованию с Президентом Кыргызской Республики.
 •   30. Субъекты, обладающие правом выдвижения кандидатур на соискание Государственной премии, могут выдвинуть не более двух творческих работ.
  31. Представление к присуждению Государственной премии кандидатов, имеющих непогашенную судимость, не допускается.
 •   32. Субъект, обладающий правом выдвижения кандидатур на соискание Государственной премии, направляет в Администрацию Президента Кыргызской Республики следующие документы:
 •          – представление на имя Президента Кыргызской Республики (при выдвижении авторского коллектива в представлении отражаются сведения об участии каждого из кандидатов в создании творческой работы);
 •          – заполненная анкета кандидата по установленному образцу;
 •          – аннотация творческой работы;
 •          – копия паспорта;
 •          – нотариально заверенные копии дипломов об образовании, ученой степени, трудовой книжки;
 •          – выписка из протокола правления творческого союза о выдвижении кандидата, заверенная печатью;
 •          – протокол счетной комиссии о результатах по выдвижению кандидата, заверенный печатью;
 •          – список опубликованных литературных произведений или выставленных работ.
 •   33. Государственная премия может быть присуждена посмертно в случае, если творческая работа была выдвинута на соискание еще при жизни кандидата.
 •   34. В случае присуждения Государственной премии посмертно денежная премия, почетный знак лауреата и документы к Государственной премии передаются его близким родственникам или наследникам.     
 •   35. При отсутствии наследников у умершего лауреата Государственной премии денежная премия подлежит возврату государству, а почетный знак лауреата и документы к Государственной премии хранятся в фонде государственных наград Кыргызской Республики.  
 •   36. В случае присуждения Государственной премии авторскому коллективу, состав которого не должен превышать пяти человек, денежная часть премии делится поровну между ними.  
 •   37. Комиссия принимает к рассмотрению творческую работу, если она опубликована, публично показана, исполнена за последние пять лет, но не позднее чем за год до очередного присуждения Государственной премии.  
 •          38. По мере поступления творческих работ соискателей Государственной премии представления соискателей и прилагаемые к ним материалы вносятся на рассмотрение Комиссии.
 •          39. Решение Комиссии о рекомендации творческой работы на рассмотрение на итоговом заседании Комиссии для включения в бюллетень принимается большинством от общего числа членов Комиссии не позднее чем за пять рабочих дней до проведения итогового заседания Комиссии.   
 •          40. Члены Комиссии не вправе выдвигаться в качестве кандидата на соискание Государственной премии.
 •          41. На соискание Государственной премии не принимаются:
 •          – творческая работа, за которую ранее кандидат был награжден государственной наградой или ему присвоено почетное звание Кыргызской Республики;
 •          – творческая работа, ранее не поддержанная Комиссией;
 •          – сборник произведений;
 •          – литературное произведение, изданное без указания тиража или
 • общим тиражом менее 1 000 (одна тысяча) экземпляров, напечатанное трудночитаемым мелким шрифтом и плотным интервалом между строк;
 •          – работа исследовательского и информационного характера;
 •          – одноразовые концертно-исполнительские программы, театрализованные представления и одноразовые постановки, связанные с юбилейными датами.
 •          42. Обсуждение вопроса о присуждении Государственной премии происходит на итоговом заседании Комиссии.
 •          43. На итоговом заседании Комиссии о присуждении Государственной премии председатель Комиссии представляет доклад о результатах предварительного рассмотрения представлений на соискателей Государственной премии.
 •          44.  Решение Комиссии о присуждении Государственной премии принимается путем тайного голосования.
 •          45. В случае если член Комиссии по уважительной причине (нахождение за пределами республики) или по состоянию здоровья не может присутствовать на итоговом заседании Комиссии, то он имеет право проголосовать за кандидатуру соискателя за пять рабочих дней до проведения итогового заседания.
 •          46.  К присуждению Государственной премии рекомендуется кандидат, получивший 13 и более голосов всего состава Комиссии. В случае если по результатам голосования ни один соискатель не наберет необходимого количества голосов, то Государственная премия не присуждается и новое выдвижение на соискание Государственной премии объявляется в течение следующего года.
 •          47. В случае если на итоговом заседании Комиссии присутствуют менее 15 членов всего состава Комиссии, то заседание по решению Комиссии переносится на другой день.
 •          48. Решение Комиссии о присуждении Государственной премии оформляется протоколом, который подписывается председателем и всеми членами Комиссии, голосовавшими на итоговом заседании, и представляется Президенту Кыргызской Республики.
 •          49. Решение о присуждении Государственной премии оформляется в виде Указа Президента Кыргызской Республики, который публикуется на официальном сайте Президента Кыргызской Республики и в газете «Эркин Тоо».
 •  
 • 6. Задачи и функции рабочего органа
 •          50. На рабочий орган возложены следующие задачи и функции по обеспечению деятельности Комиссии:   
 •          – прием необходимых документов и материалов кандидатов на соискание Государственной премии;
 •          –  публикация в средствах массовой информации списка поступивших работ соискателей и содействие в организации по ним общественного обсуждения;
 •          – ведение всех видов делопроизводства Комиссии, включая прием и регистрацию документов от субъектов представления к Государственной премии;
 •          – подготовка проектов соответствующих нормативных правовых актов Президента Кыргызской Республики;
 •          – оформление удостоверений и изготовление почетных знаков лауреатов;
 •          – вручение лауреатам денежной премии;
 •          – организация и проведение мероприятия по вручению Государственной премии.
 • 7. Полномочия рабочего органа
 •          51. Рабочий орган для осуществления возложенных на него функций имеет право:
 •          – запрашивать и получать от государственных органов, учреждений, организаций материалы и информацию, необходимые для выполнения функций, возложенных на рабочий орган;
 •          – возвращать субъектам представлений для доработки документы или материалы соискателей Государственной премии, оформленные с нарушениями установленных правил;
 •          – вести переписку по вопросам, отнесенным к компетенции рабочего органа;
 •          – осуществлять иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на рабочий орган функций.
 •  


скачать dle 11.3
Союз Композиторов Кыргызской Республики
© 2019